حرف k و m

و نتعلم بعض الكلمات اللي بتبدأ بحرف ال m K-k مثل ک تلفظ ی شود. در فرانسوی نام آن «کا» است و در تلفظ رایج فارسی همان گفته می‌شود

2022-12-09
    معادلة الاكسدة و اﻻختزال
  1. Baran clip | باران کلیپ
  2. پیگیری قیمت
  3. حرف K
  4. share
  5. 11 ) حرف K